Regulamin kursu

Regulamin szkoleń z zakresu coachingu
organizowanych przez
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne – Szkolenia
Monika Zubrzycka Nowak

 1. Regulamin określa zasady zgłaszania się i uczestnictwa w szkoleniach z zakresu coachingu organizowanych przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne – Szkolenia, ul. Szpilmana 13, 05-092 Łomianki Dolne NIP 118-003-96-87.
 2. Przyjęcie na szkolenie odbywa się na podstawie rozmowy z trenerem prowadzącym oraz po wpłacie ustalonej zaliczki po potwierdzeniu przez GWPS, że jest miejsce.
 3. Zwrot zaliczki: w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia w formie pisemnej mailem na adres gwps@gwps.pl) uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki z potrąceniem kosztów operacyjnych w wysokości 40% kosztu modułu (zajęcia cykliczne) lub 40% kosztu szkolenia. W przypadku otrzymania oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 6 dni licząc od daty rozpoczęcia szkolenia opłata nie podlega zwrotowi.
 4. Uczestnicy zapisani na szkolenie, nawet jeśli będą mogli wziąć udział tylko w części zajęć, wpłacają pełną kwotę za całość kursu. W kursach cyklicznych dopuszczone jest opuszczenie 15% zajęć z zastrzeżeniem, że uczestnik opanuje materiał teoretyczny z opuszczonych zajęć i przećwiczy podstawowe techniki (wyznaczone przez trenera), by grupa mogła dalej efektywnie pracować. GWPS stwarza możliwość odrobienia zaległych zajęć, jeśli odbywają się analogiczne zajęcia innej grupy lub organizuje dodatkowe zajęcia uzupełniające dodatkowo płatne. Osoba, która opuści i nie uzupełni więcej niż 15% zajęć może kontynuować naukę z kolejnym kursem tego samego typu, chyba, że znajdzie wraz z trenerem inne rozwiązanie.
 5. Uczestnicy są zobowiązani do wykonywania przewidzianych kursem zadań (takich jak poznawanie teorii, wykonywanie ćwiczeń w trakcie zajęć, prowadzenie coachingów ćwiczebnych, przyjmowanie informacji zwrotnej, opisywanie sesji, podleganie superwizji, rozwiązywanie testów, pisanie prac, nagrywanie sesji itp.). Osoby nie wykonujące przewidzianych zadań lub swoim zachowaniem (takim jak agresja słowna, niekończące się udowodnianie swojej racji, zajmowanie swoimi problemami nieproporcjonalnej ilości czasu…) zaburzające proces nauki grupy mogą zostać poproszone o skorzystanie z coachingu lub terapii celem wyeliminowania zaburzającego zachowania lub o opuszczenie grupy. W takim przypadku uczestnik płaci tylko za odbyte zajęcia.
 6. Trenerzy są zobowiązani do proszenia uczestników o bieżącą informację zwrotną na temat sposobu prowadzenia zajęć i możliwości ich usprawnienia pod kątem efektywności i dobra procesu grupowego.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w planowanym terminie, z przyczyn od niego niezależnych, takich jak: zdarzenie noszące cechy siły wyższej czy choroba prowadzącego. W takim przypadku Organizator zaproponuje inny termin realizacji szkolenia.
 8. Uczestnik dostaje zaświadczenie o odbyciu szkolenia z wymienionym obszarem tematycznym oraz liczbą godzin, na których był obecny. Certyfikaty wydaje się, gdy uczestnik spełni wszystkie opisane w wymaganiach dotyczących danego kursu warunki (takie jak: obecność, testy, egzamin, praktyka, superwizja, prace pisemne…)
 9. Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są poprzez formularz zamieszczony na stronie ww.gwps.pl , mailem: gwps@gwps.pl lub telefonicznie 502-033-734, 509-678-872.
 10. Osoby, które zakończyły certyfikatem wcześniejsze edycje szkoleń caochingowych w GWPS mogą powtarzać moduły za opłatą wynosząca 33% ceny szkolenia.
 11. W przypadku odwołania zajęć z winy prowadzącego i/lub organizatora opłata wniesiona za szkolenie zostanie zwrócona bez jakichkolwiek opłat manipulacyjnych na konto podane przez Uczestnika.
 12. Cena obejmuje wyłącznie opłatę za szkolenie i nie obejmuje kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia.
 13. W trakcie realizacji programu poszczególnych modułów udział będą brali również klienci zewnętrzni.
 14. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Z roku 1997, nr 133, poz. 883), Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez GWPS w celu organizowania i realizacji szkolenia.
 15. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.gwps.pl oraz przesłany zostanie drogą elektroniczną jako załącznik do każdego uczestnika zapisującego się na zajęcia.
 16. GWPS zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. Zaistniałe zmiany będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej www.gwps.pl.